นักศึกษาจบจาก Cebu Doctors’ University ก.พ. รับรองวุฒิเพื่อการทำงาน

page-indexPhd nurse300x300
        1. Mrs. Bangon Puangnegoen (คุณ บังอร พวงเงิน)
        2. Mr. Thawach Puangngoen (คุณ ธวัช พวงเงิน)
        3. Mr. Thanapol Kaewsri (คุณ ธนพล แก้วศรี)
        4. Mr. Suchat Kladsuk (คุณ สุชาติ กลัดสุข)
        5. Mr.Phongphan Gornrasameechote (คุณ พงษ์พันธุ์ กรรัศมีโชติ)
        1. Miss Natkotchaporn Pulinthiraput (คุณ ณัฏฐ์กชพร ปุลินถิรพุทธิ์)
        2. Miss Jongkon Detpun (คุณ จงกล เดชปั้น)
        3. Mrs. Sasitorn Janaram (คุณ ศศิธร จันทร์อร่าม)
        4. Mr. Artis Phetcharattana (คุณ อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์)
        1.Mr. Vanit Puckinngmuang (คุณ วนิชย์ ปักกิ่งเมือง)
        2.Mr. Phattapee Rakkaphun (คุณ ปัฐพี รักขพันธ์)
        3.Mr .Mongkok rattanapunt (คุณ มงคล รัตนพันธุ์)
        4. Mr. Satakun Duangdara (คุณ ศตคุณ ดวงดารา)
        1.Mr.Kallapraphukchoksiri Chokdeemeesuk (คุณกัลปพฤกษ์โชคสิริ โชคดีมีสุข)
        2.Mr.Mana Pianmungngan (คุณมานะ เพียรมุ่งนาง)
        3. Mr.Pahol Ruamjai (คุณพาหล ร่วมใจ)
        4. Miss.Nuttakarn Sujittapun (คุณุณัฐกานต์ สุจิตพันธ์)
        5. Mr.Borisut Mangkhang (คุณบริสุทธิ์ มั่งคั่ง)
        6. Miss.Nuthasa Pholket (คุณณุธษา พลเขต)
        1.Acting Sub LT. Saman Kawnoo (ว่าที่ ร.ต. สมาน ขาวหนู)
        2. Mr.Sorasak Chimsri (คุณสรศักดิ์ ฉิมศรี)
        3. Mr.Kamon Surttavas (คุณกมล สุทธาวาส)
        4. Mr.Samer Nason (คุณุเสมอ นาสอน)
        5. Miss. Buntita Bumrung (คุณบัณฑิตา บำรุง)

odi

tanapon_interview1

alumnai

One thought on “

Comments are closed.