เรียน ปโท ถูกที่ RBAC
เรียนภาษาอังกฤษ 
เรียนต่อ ป.เอก เรียนต่อ ป.โท เรียน ป.เอก จบแน่ เรียนพยาบาล เรียนเมืองนอก เรียนต่อปริญญาเอก เรียนต่อปริญญาโท