Study Tour

สิงคโปร์

สำหรับ ผู้สนใจศึกษา, ผู้บริหาร , ผู้จัดการ , ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ , พนักงานบริษัทเอกชน, ข้าราชการ ที่ต้องการเพิ่มความรู้ในเรื่องการพัฒนาองค์การ เพื่อพัฒนาความรู้ของตนเองและเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในงานอาชีพ

Read more